Menu
Winkelmand

Algemene voorwaarden van Pim Tensen

Artikel 1 - Toepasselijkheid 

1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Pim Tensen Group zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Leveringsvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing. 

2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt. 

3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts na schriftelijke mededeling dan wel schriftelijke goedkeuring door Pim Tensen Group worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven. 

4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden, en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Pim Tensen Group worden bedongen, worden evenzeer bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Pim Tensen Group ingeschakelde tussenpersonen en andere derden. 

5 Deze voorwaarden respecteren de rechten van de consument die voortvloeien uit de wet (of de verkoopovereenkomst). 

 


Artikel 2 - Aanbiedingen/overeenkomsten 

1 Alle aanbiedingen van Pim Tensen Group zijn vrijblijvend en Pim Tensen Group behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. 

2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Pim Tensen Group. Pim Tensen Group is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Pim Tensen Group dit mee binnen vijf (5) dagen na ontvangst van de bestelling.

3 Alle aanbiedingen bevatten zodanige informatie, dat voor de afnemer duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van de aanbieding zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

- de prijs inclusief belastingen

- de eventuele kosten van aflevering

- de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn

- het al dan niet van toepassing zijn van de afkoelingsperiode

- de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst

- de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs

- indien de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, op welke wijze deze voor de afnemer te raadplegen is

- de wijze waarop de afnemer voor het sluiten van de overeenkomst van door hem niet gewilde handelingen op de hoogte kan geraken, alsmede de wijze waarop hij deze kan herstellen voordat de overeenkomst      tot stand komt

- de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de afnemer deze gedragscodes langs electronische weg kan raadplegen.


Artikel 3 - Prijzen en betalingen 

1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro's, inclusief BTW en verwijderingsbijdrage (waar van toepassing) maar exclusief handeling- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. 

2 Pim Tensen Group biedt verschillende betalingsmogelijkheden. Vooruitbetaling: U kunt vooruit betalen. Uw bestelling wordt dan afgeleverd nadat uw betaling bij Pim Tensen Group binnen is. U kunt bij vooruitbetaling het totaalbedrag overmaken naar bankrekening 11.75.12.494. 

3 Rembours: U kunt betalen aan de postbode bij aflevering van uw bestelling. U kunt niet pinnen bij de postbode. Afhalen: U kunt contant betalen bij ons afhaaladres in Badhoevedorp of Beverwijk Pinnen: U kunt pinnen bij het afhaaladres in Badhoevedorp en Beverwijk. Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten dalen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, wordt de koper daarvan op de hoogte gesteld en wordt het bedrag in mindering gebracht. 

 


Artikel 4 - Levering 

1 De door Pim Tensen Group opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren als wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is. 

2 Annulering van orders kan alleen na schriftelijke bevestiging van Pim Tensen Group. In geval van annulering van de opdracht door afnemer, zullen, wanneer het pakket reeds naar de afnemer is verstuurd en niet door hem/haar wordt afgehaald, de gemaakte verzendkosten worden verhaald op de afnemer. Indien het pakket nog niet is verzonden is de annulering van de bestelling kosteloos, tenzij artikel 2.3 van toepassing is. 

3 Mocht het bedrag van de bestelling reeds voldaan zijn, wordt deze binnen vijf werkdagen teruggestort op de tegenrekening van de klant onder toepassing van artikel 4.2 

4 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u. 

 


Artikel 5 - Eigendomsvoorbehoud 

1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Pim Tensen Group verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico van verlies, diefstal of beschadiging van zaken of producten die voorwerp zijn van de overeenkomst, gaat reeds op het moment van de aflevering op de klant over. 

 


Artikel 6 - Reclames en aansprakelijkheid 

1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Pim Tensen Group daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen twee (2) dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven. 

2 Op de door Pim Tensen Group geleverde producten zit volledige fabrieksgarantie conform de voorwaarden zoals betreffende fabrikant die stelt. Garantie afhandeling van alle geleverde producten dient uitsluitend via Pim Tensen Group te verlopen. 

3 Indien een product een gebrek vertoont, zal de fabrikant/importeur bepalen of het product hersteld of vervangen wordt. 

4 Indien aannemelijk is dat het gebrek aan u te wijten is of anderszins voor uw rekening en risico is, zal in overleg het product in dezelfde toestand teruggezonden worden of voor uw rekening worden hersteld/vervangen. 

5 De bij Pim Tensen ingediende klachten worden binnen een termijn van vijf tot tien dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbare langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Pim Tensen binnen de termijn van vijf tot tien dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

6 De ondernemer staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.


Artikel 7 - Bestellingen/communicatie 

1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestelgegevens en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Pim Tensen Group, dan wel tussen Pim Tensen Group en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Pim Tensen Group, is Pim Tensen Group niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld door Pim Tensen Group. 

 


Artikel 8 - Persoonsgegevens 

1 Pim Tensen Group respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en houdt zich aan de Wet Persoonsregistratie. De persoonlijke informatie die u ons verschaft, zal altijd met zorg vertrouwelijk worden behandeld. 

2 De persoonlijke informatie zijn alle gegevens die in het bestelformulier zijn ingevuld. 

3 Pim Tensen Group zal uw persoonlijke gegevens gebruiken om de overeenkomst na te komen. De gegevens worden niet ter beschikking aan derden gesteld met uitzondering van de volgende gevallen. Wanneer een wettelijk voorschrift dat vereist; Wanneer dat noodzakelijk is voor het voeren van gerechtelijke procedures; Wanneer dat noodzakelijk is voor het (doen) verrichten van accountantscontrole; Wanneer schriftelijke toestemming is gegeven door u als klant. 

4 U kunt uw persoonsgegevens te allen tijde inzien, door een schriftelijk (via fax, brief of email) verzoek hiertoe aan Pim Tensen Group te richten. Binnen 4 weken zal een overzicht van de aanwezige persoonsgegevens worden verstrekt. Indien u verbetering, aanvulling of verwijdering wenst, dient u dat schriftelijk te melden. Pim Tensen Group zal dan in alle gevallen uw instructies onmiddellijk opvolgen, dan wel uw gegevens uit haar bestand verwijderen. 

 


Artikel 9 - Overmacht 

1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Pim Tensen Group ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Pim Tensen Group gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. 

2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Pim Tensen Group en de door haar ingeschakelde tussenpersonen en derden kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. 

 


Artikel 10 - Diversen 

1 Indien u aan Pim Tensen Group schriftelijk opgave doet van een adres, is Pim Tensen Group gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan Pim Tensen Group schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden. 

2 Wanneer door Pim Tensen Group gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Pim Tensen Group deze Voorwaarden soepel toepast. 

3 Indien een of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Pim Tensen Group in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Pim Tensen Group vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling. 

4 Pim Tensen Group is bevoegd om bij de uitvoering van u bestelling(en) gebruik te maken van derden.


Artikel 11 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter 

1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 

2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland. 


Artikel 12 - Afkoelingsperiode 

1 Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument. 

2 Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan Pim Tensen Group retourneren, conform de door Pim Tensen Group verstrekte redelijke en duidelijke instructies. 


Artikel 13 - Retourrecht 

1 De afnemer heeft het recht door Pim Tensen Group geleverde artikelen binnen 14 werkdagen na ontvangst te retourneren in originele verpakking, onder toezending van een kopie van de betreffende factuur en vermelding van de reden van retourzending. 

2 Indien de artikelen zo goed als ongebruikt en tijdig en correct zijn geretourneerd, voldoet Pim Tensen Group de betaalde prijs, met uitzondering van de verzendkosten van de zending, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na retourontvangst van de artikelen. 

3 Wanneer de door Pim Tensen Group afgeleverde artikelen niet binnen de "14 dagen" van artikel 12.1 zijn teruggezonden, gelden de zaken als geaccepteerd.